Κατασκευή δρόμων

.

Κατασκευή φραγμάτων

Κατασκευή βιολογικών καθαρισμών

Κατασκευή Τunnel & cut and cover

Κατασκευή αρδευτικών δικτύων

Κατασκευή κτηρίων

Κατασκευή γεφυρών

Κατασκευή υδραυλικών έργων